همه جا آموزشگاه هست ولی هیچ جا تابان نیست.

آموزشگاه زبان تابان - خیابان دانشکده - پل قویون , سه راه بدیعی - مهندس حسین نوری 33436400 - 09148551418