قوانین و مقررات آموزشگاه زبان تابان

1.حضور در آزمون های میان ترم و فاینال الزامی است.

2.همراه داشتن تلفن همراه در روز آزمون ضروری است.

3.بیش از 4 جلسه غیبت به منزله حذف از دوره خواهد بود.

4.بعد از غیبت در هر آزمون نمره صفر وارد خواهد شد.

5.نمرات کلاسی روزانه و سوابق تحصیلی در سایت آموزشگاه بررسی شود.

آموزشگاه زبان تابان - خیابان دانشکده - پل قویون , سه راه بدیعی - مهندس حسین نوری 33436400 - 09148551418